Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRUDE
Grude; 23. kolovoza 2019. godine

 

P O Z I V 

            Općinsko izborno povjerenstvo Grude, povodom raspisanih izbora za članove Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude, a koji će se održati 13.listopada 2019.godine, poziva političke subjekte da podnesu prijavu za sudjelovanje na izborima.

Potrebni Obrasci nalaze se u Prilogu Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude ( Službeni glasnik Općine Grude broj 3/14), a koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Grude.

Krajnji rok za podnošenje prijava je najkasnije 45 dana prije izbora za političke stranke, nezavisnog kandidata i udruge, a za listu nezavisnih kandidata i koalicija najkasnije 30 dana prije dana izbora. Prijave se podnose osobno tijekom radnog dana do 14:00 sati, radi ovjere kod OIP-a Grude. Prijave podnesene nakon navedenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a.

 

 

Predsjednik OIP-a

                                                                                               Ante Kolobarić