Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                     

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-93/19                

Grude, 21. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski  načelnik objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na

području općine Grude za 2019. godinu

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude u 2019. godini.

Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 16 (šesnaest).

Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje sukladno potrebama za izvođenje javnih radova, a  najduže 8 (osam) mjeseci.

Na javnom pozivu mogu konkurirati osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude, bez obzira na završenu razinu obrazovanja.

Prijave na javni poziv trebaju sadržavati:

–       prijavu kandidata na obrascu prijava koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva;

–       uvjerenje o statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za 2019. godinu“  „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu  o radnoj sposobnosti.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave na javni poziv

                                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                    Ljubo Grizelj v.r.