grbBroj: 02-14-67/19

Grude, 16. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 4. Statuta Općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 1/08, 2/13 i 3/15), članka 4. Odluke o dodjeli studentskih potpora (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 4/16) i zapisnika broj 02-38-1680-1/18 kojeg je utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu studentskih potpora, Općinski načelnik d o n o s i

 
O D L U K U
o dodjeli studentskih potpora

Članak 1.

Za akademsku 2017./2018. godinu dodjeljuje se 7 (sedam) studentskih potpora i to kako slijedi:

REDNI BROJ IME I PREZIME FAKULTET KRITERIJ IZVRSNOSTI
1. IVAN BRZICA ZDRAVSTVENI STUDIJ PROSJEČNA OCJENA 4,5
2. ANĐELA BOŠNJAK RAČUNARSTVO DEKANOVA NAGRADA
3. MARIJANA BUŠIĆ PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA DEKANOVA NAGRADA
4. SARA ŠIMIĆ FARMACEUTSKI FAKULTET DEKANOVA NAGRADA
5. BRIGITA ŠILIĆ GLAZBENA UMJETNOST PROSJEČNA OCJENA 4,79
6. IVANA MARIJANOVIĆ PRAVNI FAKULTET PROSJEČNA OCJENA 4,5
7. BOŽIDAR VLAŠIĆ GLAZBENA UMJETNOST REKTOROVA NAGRADA

           

Članak 2.

Iznos godišnje studentske potpore po jednom studentu je 1.000,00 KM i isplatit će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće račune u roku 15 dana.

Studenti su dužni u roku 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva (faks broj 660-930, e-mail: milena.alpeza@grude.info).

Članak 3.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu studentskih potpora a nije dobitnik iste, može izjaviti prigovor u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka o prigovoru je konačna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici općine Grude.

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj