anketa

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2018. godini provode  anketu Godišnje istraživanje farmi 2018  (GIF). Podaci dobijeni u ovoj anketi  usporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01. 12. do 15. 12. 2018. godine na uzorku od 10.551 slučajno odabranih kućanstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 4.868 kućanstava.

Anketiranje uzorkom izabranih kućanstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom Godišnje istraživanje farmi 2018 prikupljaju se podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), upotrebi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, cijenama zemljišta i rente i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi u referentnom periodu.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobijeni anketom prezentirati isključivo u agregiranom obliku.