anketa

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS)  u 2018. godini provode  Anketu o privatnim i poslovnim putovanjima  (APPP). Podaci dobijeni o poslovnim i privatnim putovanjima  usporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

Anketu o poslovnim i privatnim putovanjima  (APPP) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 19. 11. do 02.12. 2018. godine na uzorku od 5.500 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 3.300 domaćinstava. Referentni period u 2018. godini za APPP istraživanje je od siječnja do listopada.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom o poslovnim i privatnim putovanjima prikupljaju se podaci o odlasku na putovanje, kuda odlaze, koliko traje putovanje, koje su najčešće destinacije, način organiziranja tih putovanja, te koliko troše na putovanje. Obuhvaćeno je višednevno, jednodnevno putovanje, poslovno i privatno putovanje u zemlji i inozemstvu. Prikupljeni podaci će omogućiti praćenje broja putovanja i jednodnevnih posjeta (bez noćenja) u BiH i u inozemstvu, kao i cjelokupno učešće u turizmu.

Za ispitanike koji u određenom periodu promatranja  nisu odlazili na putovanja prikupljaju se informacije o glavnom razlogu neodlaska na putovanje.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.