Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA  GRUDE

OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 02-14-1562/18

Grude, 13. studenog 2018. godine

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05, ), članaka  2,5,7 i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja  nekretnina u vlasništvu Općine Grude  («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15), Odluke o prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ broj: 01-31-1628/17 od 27.10.2017. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 7/17), broj: 01-23-1027/18 od 27.06.2018. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 5/18) i broj: 01-31-1537/18 od 06.11.2018. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 7/18), te Ispravke tiskarske pogreške u Odluci o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ broj: 01-31-1628-1/17 od 15.12.2017. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 8/17), Općinski Načelnik  objavljuje

J A V N I  O G L A S  

  za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta  u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA  

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta uvlasništvu općine Grude u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“,  označenog kao:

 

1.    k.č. 8661/24 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.443 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/412 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

2.    k.č. 8661/33 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.050 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/433 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

3.    k.č. 8661/34 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.010 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/434 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

4.    k.č. 8661/36 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.555 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/436 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

5.    k.č. 8661/37 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.435 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/437 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

6.    k.č. 8661/38 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.345 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/438 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

7.    k.č. 8661/43 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.435 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/443 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

8.    k.č. 8661/46 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.453 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/446 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

9.    k.č. 8661/47 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.333 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/447 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

10.  k.č. 8661/48 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.612 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/448 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

11.  k.č. 8661/51 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 7.652 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/451 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

12.  k.č. 8661/52 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.336 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/452 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera).

 

II. CIJENA

 

Početna prodajna cijena za nekretnine iz točke I.  ovog Javnog oglasa iznosi 6,00 KM/m2

 

III. NAMJENA

 

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je izgradnja poslovnih objekata u skladu s Odlukom o usvajanju i provedbi Regulacijskog plana gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 5/13 i 7/17).

           

IV. UVJETI PRODAJE GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

 

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

 

V. JAMSTVENI IZNOS

 

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj:____ “.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje ovog javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamstveni iznos će se vratiti u roku od 15  (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

VI.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 04.12.2018. godine, s početkom u 9:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave kojim će biti definiran način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ako sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog iznosa.

 

VII. OSTALO

 

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa.

Kontakt telefon: 039/660-901.

 

                                                                                                                          OPĆINSKI  NAČELNIK

                                                                                                                              Ljubo Grizelj  v.r.