Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-624-4/18

Grude, 11. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera broj: 02-34-624-3/18 od 09.05.2018. godine, Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata po Javnom pozivu

za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva broj: 02-34-624/18 od 23.04.2017. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata:

1.    Darko Čulina, Prvostupnik znanosti o okolišu (ekologija);

2.    Marija Miloš, Magistar socijalnog rada;

3.    Ljubica Grizelj, Magistar socijalnog rada;

II.

Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

 

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                           Ljubo Grizelj v.r.