Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                     

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-648/18                

Grude, 26. travnja 2018. godine

 

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i Programa Javnih radova općine Grude za 2018. godinu,Općinski  načelnik objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijem djelatnika za realizaciju Program javnih radova na

području općine Grude za 2018. godinu

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizacije Program javnih radova na području općine Grude za 2018. godinu.

Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 12 (dvanaest).

Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje sukladno potrebama za izvođenje javnih radova, a  najduže 6 (šest) mjeseci.

Na javnom pozivu mogu konkurirati osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude, bez obzira na završenu razinu obrazovanja.

Prijave na javni poziv trebaju sadržavati:

–       prijavu kandidata na obrascu prijava koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva;

–       uvjerenje o statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju Program javnih radova na području općine Grude za 2018. godinu“  „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu  o radnoj sposobnosti.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave javni radovi.

                                                                                           

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK                                                                        

                                 Ljubo Grizelj v.r.