Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                     

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-624/18                

Grude, 23. travnja 2018. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski  načelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

Vrši se prijem prijava kandidata  s visokom stručnom spremom (VII stupanj stručne spreme ili završen drugi ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja s titulom magistar struke), radi stjecanja prvog radnog iskustva u struci kroz status volontera.

Ukupan broj kandidata koji se primaju iznosi 12 (dvanaest).

Općina Grude će omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva kroz status volontera kandidatima sljedećih obrazovnih profila:

  1. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske struke 1 izvršitelj;
  2. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba, drugog stupnja Bolonjskog sustava studiranja pravne struke, 3 izvršitelja;
  3. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke, 4 izvršitelja; 
  4.  VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja znanosti o okolišu (ekologija), 1 izvršitelj;
  5.  VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja struke socijalnog rada, 2 izvršitelj;
  6. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke, 1  izvršitelj;

Prilikom vrednovanja prijava kandidata Povjerenstvo za provođenje postupka po ovom javnom pozivu primijeniti će sljedeće kriterije:

  1. Dužina statusa nezaposlenosti,
  2. Prosjek ocjena završenog studija, (kandidati koji su završili po Bolonjskom sustavu u dva ciklusa dostaviti će prijepis ocjena za oba završena ciklusa studija).

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova, Povjerenstvo će glasovanjem odabrati najboljeg kandidata.

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispuniti:

–  državljanstvo  BiH,

–  punoljetnost,

–  opća zdravstvena sposobnost,

–  da nisu obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti koje moraju ispuniti kandidati:

-visoka stručna sprema (VII stupanj prvi ili drugi ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu s titulom magistar struke),

– da nemaju radnog iskustva u struci,

-da su mlađi od 30, odnosno 35 godina (ukoliko su prijavljeni na Zavodu za upošljavanje  duže od 12 mjeseci),

-da su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje.

Prijave trebaju sadržavati:

– kratak životopis s adresom i kontakt telefonom,  

– ovjerenu kopiju diplome,

– prijepis ocjena završenog studija,

– uvjerenje o datumu prijave i dužini statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje

ŽZH, Podružnica Grude.

 

Dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera“  „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Svi kandidati koji su se prijavljivali na ranije javne pozive za stjecanje prvog radnog iskustva, kao i oni kandidati koji su neformalno dostavljali svoje prijave, a koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva, dužni su se na isti službeno prijaviti ukoliko žele konkurirati.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK         

                                                                                                       Ljubo Grizelj v.r.