Priopćenje sa 12. sjednice Općinskog vijeća Grude

 

Općinsko vijeće Grude održalo je 12. sjednicu 2. ožujka 2018. godine. Dnevni red od 11 točaka, dostavljenih u materijalima za sjednicu i izmijenjen na način da je 5. točka skiuta s dnevnog reda te dodana nova 10. točka, jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su jednoglasno usvojeni.

Nakon glasovanja, usvojena su Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO” Grude u 2017. godini i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove “VRILO” Grude u 2017. godini.

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2017. godini jednoglasno je usvojeno.

Nakon toga, usvojena su Izvješća o radu javnih ustanova u 2017. godini: Centra za socijalni rad Grude, Dječjeg vrtića “Grude” Grude i Narodne knjižnice Grude.

Zaključkom je dana prethodna suglasnost na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu o prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2018. godini, u dijelu preventivnih mjera.

Nakon usvajanja Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići usvojen je Zaključak kojim se odobrava prodaja navedenog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom JP HT d..d. Mostar.