Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-143/18

                                       Grude, 23. siječnja 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 29. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

                      Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Izvod iz Zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Odluke o adresnom sustavu općine Grude i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za reviziju JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
  5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Grude,
  6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2018. godinu,
  7. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta JP HT d.d. Mostar u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.