grb

Općinsko vijeće Grude održalo je 10. sjednicu 15. prosinca 2017. godine. Dnevni red od 12 točaka dostavljenih u materijalima za sjednicu, dopunjen je s dvije nove točke. Svi predloženi akti su usvojeni.

Nakon glasovanja, usvojeni su: Rebalans proračuna općine Grude za 2017. godinu, Proračun općine Grude za 2018. godinu i Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2018. godinu.

Usvojenim Programom rad Općinskog vijeća Grude za 2018. godinu, pored redovnih aktivnosti, planirano je imenovanje Odbora za reviziju JP KOMUNALNO d.o.o. Grude i davanje suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU VRILO Grude i Centra za socijalni rad Grude.

Nakon razrješenja dosadašnjeg Odbora za dodjelu javnih priznanja imenovan je novi Odbor za dodjelu javnih priznanja.

Odlukom o odobravanju prolongacije bankovnog jamstva u korist UINO BiH jamči se uplata dijela sredstava od naplate na Robnom terminalu Grude.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice” biti će ponuđene dvije parcele na prodaju putem javne licitacije.

Odlukon o potpori investitorima u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice” Grude invvestitor koji ishodi uporabnu dozvolu će imati potporu u iznosu od 2 KM/m2.

Zaključkom o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JP Komunalno Grude dana je suglasnost na imenovanje Vjekoslava Filipovića za ravnatelja ovog pdouzeća.

Odluka o usvajanju sanacijskog plana za K.o. Grude-grad je donijeta u sklopu registracije nekretnina koji financira Svjetska banka

Zaključkom o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnine data je suglasnost Općinskom načelniku za zakljičivanje ugovora sa Ivanom Sesarom iz Gruda.