Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj: 02-23-1834/17

Grude, 13. prosinca 2017. godine

Na temelju Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja k.o. Grude i k.o. Sovići ( „Službeni glasnik općine Grude“ broj: 2/17) i članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH broj: 52/09“) Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA SMILJA

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada smilja na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi u općini Grude:

1.1. k.č. broj: 114/1  K.O. Grude, ukupne površine 1546810 m2, zakup se odnosi na dio navedene k.č. površine 8914 m2,  koordinata:

 

1.      6449449.06     4803805.07

2.      6449412.02     4803751.08

3.      6449351.55     4803723.11

4.      6449291.96     4803770.59

5.      6449330.16     4803788.17

6.      6449329.51     4803828.96

7.      6449334.02     4803866.06

8.      6449417.07     4803834.01

2. Predmetno poljoprivredno zemljište daje se u zakup na razdoblje od 10 godina za podizanje višegodišnjih nasada smilja.

3. Početna cijena zakupa predmetnog poljoprivrednog zemljišta iznosi 0,05 KM/m2 godišnje.

4.  Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su uplatile jamstveni iznos od 100 KM na račun općine Grude broj: 3381402200192317 kod Unicredit banke. U ponudi treba navesti ime i prezime fizičke, pravne osobe, adresu stanovanja, sjedišta te priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  • kopija osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva, za pravne osobe akt o registraciji poduzeća kod nadležnog tijela (Aktualni izvadak iz sudskog registra);
  • obrazac prijave (može se preuzeti u službi za gospodarstvo);
  • ovjerena izjava o visini iznosa zakupine i načinu plaćanja (ponuda);
  • projekt podizanja višegodišnjeg nasada smilja (visina novčanih ulaganja, dinamika realizacije projekta podizanja nasada smilja, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta);
  • dokaz o uplaćenom jamstvenom iznosu od 100 KM (uplatnica);
  • dokaz o nepostojanju neizmirenih dugovanja iz porezne uprave, za pravne osobe dokaz o nepostojanju neizmirenih dugovanja za direktne i indirektne porezne obaveze.

5. Ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude – BiH s naznakom: „Ne otvarati – ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u općini Grude pod rednim brojem______ (iz točke 1. javnog poziva) – prijava na Javni poziv”. Ponude se mogu predati neposredno na protokol općine Grude ili poslati poštom preporučeno.

6. Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici općine.

7. Ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano Rješenjem općinskoga načelnika, općine Grude.

8. Ponuđeni način plaćanja zakupnine mora biti uplata ukupnog iznosa zakupnine za jednu godinu jednokratno, s rokom plaćanja od najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno 30 dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.

9. Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. uvjeta i načina plaćanja iz točke 8. te dokumentacije iz točke 4. Javnog poziva, Projekt mora biti urađen od strane stručne osobe (Sudski vještak poljoprivredne struke ili dipl. ing. agr.).

10. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju fizičke osobe sa prebivalištem, na području općine Grude, branitelji i invalidi domovinskog rata te roditelji poginulih i nestalih iz domovinskog rata.

11.Ponuđači koji budu odabrani kao najpovoljniji imaju obavezu upisa u registar poljoprivredni gospodarstava i registar klijenata u općini Grude sa površinama koje dobiju u zakup, odnosno ponuđači koji su već upisani moraju upisati i površine koje su dobili u zakup najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

12. U postupku Javnog poziva općina Grude ne snosi nikakve troškove sudionicima Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu. Općina Grude ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima Javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.

13. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/660-934.

14. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                      Ljubo Grizelj v.r.