Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA  GRUDE

OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 02-14-1657/17

Grude, 8. studenog 2017. godine

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05, ), članaka  2,5,7 i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja  nekretnina u vlasništvu Općine Grude  («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15) i Odluke o prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ broj: 01-31-1628/17 od 27.10.2017. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 7/17) Općinski Načelnik  objavljuje

J A V N I  O G L A S 

  za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta  u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA  

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta uvlasništvu općine Grude u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“,  označenog kao:

1.    k.č. 8661/18 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.090 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/406 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

2.    k.č. 8661/19 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.090 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/407 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

3.    k.č. 8661/20 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.300 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/408 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

4.    k.č. 8661/23 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.450 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/411 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

5.    k.č. 8661/24 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.443 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/412 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

6.    k.č. 8661/25 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.106 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/413 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

7.    k.č. 8661/29 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.598 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/417 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

8.    k.č. 8661/30 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.061 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/418 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

9.    k.č. 8661/39 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.350 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/439 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

10.  k.č. 8661/40 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 8.810 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/440 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

11.  k.č. 8661/42 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.490 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/442 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

12.  k.č. 8661/43 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.435 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/443 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

13.  k.č. 8661/47 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.333 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/447 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

14.  k.č. 8661/48 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.612 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/448 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

15.  k.č. 8661/49 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.546 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/449 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

16.  k.č. 8661/50 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.510 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/450 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

17.  k.č. 8661/51 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 7.652 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/451 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

18.  k.č. 8661/52 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.336 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/452 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

19.  k.č. 8661/53 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.705 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/453 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera),

20.  k.č. 8661/54 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 3.656 m2,( nova izmjera), što odgovara k.č.  61/454 istog naziva i površine  upisane u k.o.  Mamići, (stara izmjera).

II.CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretnine iz točke I.  ovog Javnog oglasa iznosi 6,00 KM/m2

III. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je izgradnja poslovnih objekata u skladu sOdlukom o usvajanju i provedbi Regulacijskog plana gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 5/13 i 7/17).

IV. UVJETI PRODAJE GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

V. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj:____ “.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje ovog javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamstveni iznos će se vratiti u roku od 15  (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

VI.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 24.11.2017. godine, s početkom u 9:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave kojim će biti definiran način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ako sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog iznosa.

VII. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa.

Kontakt telefon: 039/660-901.

                                                                                                                    OPĆINSKI  NAČELNIK

                                                                                                                       Ljubo Grizelj  v.r.