Priopćenje sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 9. sjednicu 27. listopada 2017. godine. Dnevni red od 9 točaka dostavljenih u materijalima za sjednicu, dopunjen je s tri nove točke.

Svi predloženi akti jednoglasno su usvojeni.       

Odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi smanjena je visina određenog broja općinskih upravnih pristojbi.

Odluko o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Grude, između ostalog, predviđeno je formiranje profesionalne vatrogasne postrojbe općine Grude.

Odlukom o usvajanju Plana zaštite od požara usvojen je Plan koji je izrađen na temelju Procjene ugroženosti od požara općine Grude.

Rješenjem o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude u Upravno vijeće iz reda osnivača i roditelja imenovani su: Zoran Vlašić, Katica Pralas i Marijana Vekić.

Odlukom o izmjeni i dopunama Regulacijskog plana Gospodarske zone “Pogana Vlaka-Poljanice” servisne prometnice u okviru Zone proširene su sa 4,5 m na 10 m.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ na javnoj licitaciji će biti ponuđeno 20 građevinskih parcela za izgradnju gospodarskih objekata.

Odlukom o odobravanju zamjene nekretnine u vlasništvu općine Grude ovlašten je Općinski načelnik da sa Vladom ŽZH zaključi ugovor o zamjeni nekretnine (poslovnog prostora površine 73 m2) u vlasništvu općine Grude za nekretninu (bivša Policijska stanica Grude) u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u u K.o. Dragićina određena je parcela površine 1.471 m2 zv. “Kod Glibuše i Luke”.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K. o. Dragićina određena je prodaja parcele površine 1.471 m2 zv. “Kod Glibuše i Luke”.

Odlukom o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude TP Drinovci d.o.o. Grude je postalo nositelj ovog javnog priznanja