FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1582/17

Grude, 20. listopada 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 27. listopada 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

    1.   Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Grude,

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi,
  3. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Grude,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara,
  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude,
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana Gospodarske zone “Pogana Vlaka-Poljanice”,

   8. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“,

  1. Prijedlog Odluke o odobravanju zamjene nekretnine u vlasništvu općine Grude,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

           

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.