Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12), Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“, br. 5/14) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude, broj: 01-05-1292/17 od 31. srpnja 2017. godine, predsjednik Općinskog vijeća Grude, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje tri člana Upravnog
                                                        vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje 3 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude i to: 2 člana iz reda osnivača i jednog člana iz reda roditelja djece korisnika usluga.

II. Opis pozicije Upravnog vijeća: Upravno vijeće donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.
Pored navedenog Upravno vijeće:
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača Dječjeg vrtića,
– predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,
– predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,
– odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na
prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno zakonu,
– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. Za člana Upravnog vijeća može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete;

(1) da je državljanin BiH,
(2) da je stariji od 18 godina,
(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),
(5) da nije osuđivan za kazneno djelo,
(6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

IV. POSEBNI UVJETI IMENOVANJA

– visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
– najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

– rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
– prilagodljivost timskom radu,
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
– poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća i ustanove.

V. ISTA OSOBA MOŽE BITI IMENOVANA:

a) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće,
b) najviše u dva Upravna vijeća javnih ustanova.

Uz prijavu s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena preslika):

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a (ne starije od 6 mjeseci),
– diploma o stečenoj stručnoj spremi (nostrificiranu diplomu ukoliko nije stečena u BiH ili je
diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavak 3., 4., 6., i 7., ovog natječaja,

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Grude.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
fra Gabre Grubišića 4
88340 GRUDE
Sa naznakom «Za javni natječaj: Upravno vijeće»