Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1038/17
Grude, 9. lipnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 16. lipnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići,
4. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije u K.o. Dragićina i K.o. Ružići,
5. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
6. Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2017./2018. godine na području općine Grude,
7. Izvješće o izvršenju Programa razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2016. godini,
8. Prijedlog Zaključka o davanju u zakup zemljišta JP HT Mostar na lokalitetu Gorica,
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Akcijskog plana energijske učinkovitosti općine Grude,
10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vinka Leke (Ivana) iz Ružića,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.