Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-733/17

Grude, 13. travnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 21. travnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU VRILO Grude,
7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Komunalno d.o.o. Grude,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,
9. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci,
10. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine
Grude u K.o. Drinovci izravnom pogodbom,
11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ante Miloša iz Gruda,
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Drinovci,
13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zdenka Tomića (Jerke) iz Donjih Mamića,
14. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznični način poslovanja.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

               Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.