Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-309/17

Grude, 22. veljače 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 28. veljače 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2016. godini,
 4. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2016. godini,
 5. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove “VRILO” Grude u 2016. godini,
 6. Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO” Grude u 2016. godini,
 7. Financijski plan Javne ustanove “VRILO” Grude za 2017. godinu,
 8. Izvješće o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Grude u 2016. godini,
 9. Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić Grude u 2016. godini,
 10. Prijedlog Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na visinu komunalnih taksi JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja ulica Mate Bobana i Stjepana Radića u Grudama,
 13. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci i K.o. Ružići,
 14. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Drinovci i K.o. Ružići,
 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja u K.o. Grude i K.o. Sovići,
 16. Prijedlog Zaključka
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2017. godinu,
 18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu o prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2017. godini,
 19. Prijedlog Zaključka
 20. Prijedlog Zaključka
 21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u K.o. Tihaljini.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

               Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.