Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-105/17

Grude, 20. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 26. siječnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Grude,
 4. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Grude,
 5. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za pitanja mladih Općinskog vijeća Grude,
 6. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Grude,
 7. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za etička pitanja Općinskog vijeća Grude,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnih natječaja za izbor i imenovanje na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude u sklopu izrade Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke,
 10. Prijedlog Odluke određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići i K.o Ružići,
 11. Prijedlog Odluke
 12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ivana Leke (Jerke) iz Ružića,
 13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Maria Kurtovića iz Drinovaca,      
 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni građevinskog zemljišta sa Goranom Jurišićem iz Gruda,  
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

               Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.