Općinsko vijeće Grude održalo je 7. sjednicu 16. lipnja 2017. godine. Dnevni red, od 10  točke dnevnog reda, dostavljen u materijalima jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti jednoglasno su usvojeni.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kojom je obuhvaćeno 8 građevinskih parcela na lokalitetu “Dubrava” u K.o. Dragićina, jedna građevinska parcela na lokalitetu “Debela Ljut”u  K.o. Ružići i jedna parcela na lokalitetu “Poljanice” u K.o. Donji Mamići.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije u K.o. Dragićina i K.o. Ružići.

Zaključkom o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom ovlašten je Općinski načelnik za prodaju građevinske parcele na lokalitetu “Poljanice” u K.o. Donji Mamići JP “EP HZ-HB” d.d. Mostar.

Nakon glasovanja, usvojen je Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2017./2018. godine na području općine Grude.

Nakon glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2016. godini.

Zaključkom o davanju u zakup zemljišta JP HT Mostar na lokalitetu Gorica ovlašten je Općinski načelnik za zaključivanje ugovora o zakupu.

Odlukom o pristupanju izradi Akcijskog plana energijske učinkovitosti općine Grude pokrenut je postupak izrade Akcijskom plana za razdoblje od 2018.-2020. godine.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vinka Leke (Ivana) iz Ružića istom je utvrđeno pravo vlasništva na građevinskom zemljištu u K.o. Ružići, površine 327 m2.