Bosna  i  Hercegovina

 FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

 ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

 OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1038/17

                                                    Grude, 9. lipnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za  petak 16.   lipnja  2017. godine s početkom u  9,00 sati

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

    1.    Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude,

    2.    Vijećnička pitanja,

    3.    Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići,

    4.    Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije u K.o. Dragićina i K.o. Ružići,

    5.    Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,

    6.    Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2017./2018. godine na području općine Grude,

    7.    Izvješće o izvršenju Programa razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2016. godini,

    8.    Prijedlog Zaključka o davanju u zakup zemljišta JP HT Mostar na lokalitetu Gorica,

    9.    Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Akcijskog plana energijske učinkovitosti općine Grude,

    10.    Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vinka Leke (Ivana) iz Ružića,

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

Predsjednik

 

Draženko Vranješ, v.r.