Općinsko vijeće Grude održalo je 6. sjednicu 21. travnja 2017. godine. Dnevni red, od 12 točke dnevnog reda, dostavljen u materijalima dopunjen je s dvije nove točke i jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su usvojeni.

Nakon glasovanja, jednoglasno je imenovano Upravno vijeće Centra za socijalni rad Grude u sastavu: Franka Zorić, predsjednica, Marija Iličić i Dijana Primorac, članovi.

Jednoglasno je, zbog isteka mandata, razriješeno Općinsko izborno povjerenstvo Grude u sastavu: Ante Kolobarić, predsjednik, Mladenko Barić i Dražana Braćić, članovi.

Nakon glasovanja, imenovano je Općinsko izborno povjerenstvo u sastavu: Ante Kolobarić, predsjednik, Draženka Prlić i Jozo Tica, članovi.

U Upravno vijeće Javne ustanove „VRILO“ Grude imenovani su: Mladen Ćorluka, predsjednik, Ivana Barišić, Ante Galić, Stjepan Vlašić i Daniela Perić, članovi.

U Nadzorni odbor JP KOMUNALNO d.o.o. Grude imenovani su: Alen Kondža, predsjednik, Frano Glavaš i Josip Tomić, članovi.

Nakon glasovanja, jednoglasno je imenovano Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u sastavu: Antonela Slišković, predsjednica, Nediljka Alerić i Željka Penava, članovi. Za zamjenicu predsjednice imenovana je Anđelka Zucić, a Maja Mrvelj i Srećko Paradžik za zamjenike članova.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci određena je k.č. zvana “Petnik”, površine 476 m2, nakon čega je donijeta Odluka o prodaji ove građevinske čestice neposrednom pogodbom.

Rješenjem o o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ante Miloša iz Gruda istom je utvrđeno pravo vlasništva na građevinskim parcelama površine 54 m2 i 1.040 m2, uz naknadu.

Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Drinovci ukinut je status javnog dobra na k.č. zvana “Grebine” u K.o. Drinovci površine 80 m2.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zdenka Tomića (Jerke) iz Donjih Mamića istom je utvrđeno pravo vlasništva na zemljištu u K.o. Mamići, površine 737 m2, uz naknadu.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznični način poslovanja.