Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-733/17

                                                    Grude, 13. travnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 21. travnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                      D n e v n i   r e d

    1.   Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Grude,

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude,
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Grude,
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU VRILO Grude,
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Komunalno d.o.o. Grude,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,
 8. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. K.o. Ružići i K.o. Drinovci,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Drinovci i K.o. Ružići izravnom pogodbom,
 1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ante Miloša iz Gruda,
 2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Drinovci.

 

      Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                                                 Draženko Vranješ, v.r.