OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 Broj: 01-05-381/17

 Grude, 9.  ožujka 2017. godine   

Temeljem članka 2.12 stavak 1. i 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), članka 2., članka 3. stavak 2. i 3.  i članka 7. točka a) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova  izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 6/16, 13/16), Općinsko vijeće Grude, objavljuje

                    
                                                                                                                               JAVNI OGLAS

                                                                  za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude

                   

             I.  Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude.

 

 

II. Uvjeti za imenovanje:

 

 

1. Za članove Općinskog izbornog povjerenstva mogu biti imenovane osobe:

 

 

a)  s pravom glasa, odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provedbi izbora,

 

b)  s završenim fakultetom, VII/1 stupnjem stručne spreme ili završen fakultet

 

     Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS bodova ili završenu višu

 

     školu  odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera i

 

c)      s iskustvom u provedbi izbora,

 

 

2. Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:

 

 

a)      članstvo u izbornom povjerenstvu,

 

b)      članstvo u biračkom odboru,

 

c)      rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provedbi izbora i

 

d)     objava stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.

 

 

Iznimno od odredbe iz članka II. stavak 1. točka c. ovog Oglasa član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet ili završen pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS .

                                              

            III. Sastav izbornoga povjerenstva je multietičan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.

 

U sastavu Općinskog izbornog povjerenstva osigurat će se ravnopravna zastupljenost  spolova na način da je jedan od spolova zastupljen 1/3 od ukupnog broja članova.

 

 

IV. Za člana Općinskog izbornog povjerenstva  ne može biti imenovana osoba:

 

 

1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7, i 1.7 a. Izbornog

 

    zakona BiH;

 

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije

 

    (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili

 

    glavnog odbora);

 

3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u

 

    slučajevima predviđenim članom 2.12 stavak 4. Izbornog zakona BiH;

 

4. koja  je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti i

 

5. kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu

 

    povredu izbornih  zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od

 

    dana pravomoćnosti odluke.

 

            Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima niti osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

 

 

V. Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 

1.      kratki životopis  s osobnim podacima i kontakt telefonom,

 

2.      uvjerenje o državljanstvu  i uvjerenje o prebivalištu izdano od CIPS-a (ne starije od 3 mjeseca),

 

3.      ovjereni preslik diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme,

 

4.      dokaz o izbornom iskustvu, osim  kandidata sa stručnim zvanjem dipl. iur., (rješenje o imenovanju u OIP ili birački odbor, uvjerenje OIP-a o radu u biračkom odboru i sl.),

 

5.      ovjerena vlastoručno potpisana izjava o nacionalnoj pripadnosti,

 

6.      ovjerena vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju smetnji iz članka IV. ovog Oglasa,

 

7.      uvjerenje o nekažnjavanju izdano od MUP (ne starije od 3 mjeseca).

 

 

VI. Mandat članova Općinskog izbornog povjerenstva traje sedam (7) godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na rješenje o imenovanju.

 Oglas ostaje otvoren osam dana od dana zadnje objave a objavit će se u dnevnim novinama, Narodnim novinama ŽZH i web stranici općine Grude.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje

 

Prijave u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu:

 

OPĆINA GRUDE-OPĆINSKO VIJEĆE

 

Fra Gabre Grubišića 4

 

88340 Grude

 

S naznakom: „Javni oglas za OIP“