Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12) i Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“, br. 5/14), predsjednik Općinskog vijeća Grude, objavljuje:

 

                                                                            JAVNI NATJEČAJ

  za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora

                                                    i upravnih vijeća u reguliranim tijelima Općine Grude

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje u reguliranim tijelima općine Grude, i to:

1. Predsjednik i 2 člana Nadzornog odbora JP „KOMUNALNO“ Grude,

2. Predsjednik i 4 člana Upravnog vijeća JU «VRILO» Grude,

3. Predsjednik i 2 člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude.

II. OPIS POZICIJA

Nadzorni odbor JP „KOMUNALNO“ Grude ima sljedeće nadležnosti: nadzire poslovanje Javnog poduzeća, priprema poslovnike i predlaže ih članu Javnog poduzeća, priprema Etički kodeks i predlaže ga članu Javnog poduzeća, vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje članu Javnog poduzeća, razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje članu Javnog poduzeća o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, predlaže način pokrića gubitka, imenuje i razrješava članove Uprave uz suglasnost osnivača, daje ovlasti za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim poduzećima, daje upute Upravi za provedbu preporuka u svezi sa uočenim nepravilnostima, usvaja izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja, bilancom uspjeha i izvješćem revizije, podnosi članu društva godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu godinu, nadzire Upravu u provođenju preporuka danih od strane Odbora za reviziju, obavlja sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitostima poslovanja poduzeća, redovno izvještava člana društva o svom radu, obavlja pregled poslovnih knjiga i dokumentacija poduzeća, odobrava kupnju, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u tijeku poslovne godine od 15% – 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Javnog poduzeća, obavlja i druge poslove predviđene Zakonom i Statutom.

Upravno vijeće JU „VRILO“ Grude ima sljedeće nadležnosti: donosi Statut i druge opće akte Ustanove, godišnji program rada i razvoja ustanove, financijski plan i završni račun, plan i program mjera zaštite na radu, plan zaštite od požara, odlučuje u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika, odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete, korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja, uvjetima i načinu ulaganja sredstava fizičkih i pravnih osoba   iz zemlje i inozemstva u razvoj ustanove, o izvješćima ravnatelja o poslovanju, raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, sklapanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina, investicijskim ulaganjima u prostor, drugim pitanjima predviđenim općim aktima, predlaže ravnatelju rješenja pojedinih pitanja značajnih za organizaciju i poslovanje ustanove, predlaže vlasniku promjenu i proširenje djelatnosti, imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove, imenuje i razrješava komisije i druga tijela predviđena općim aktima, nadzire izvršenje programa rada i razvoja ustanove, izvršenje plana i programa mjera zaštite na radu.

Upravno vijeće Centra za socijalni rad Grude ima sljedeće nadležnosti: donosi Statut Centra, program rada i razvoja Centra, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju Centra prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom Centra.

Mandat predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. UVJETI IMENOVANJA

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora „JP Komunalno“ može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete;

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
 5. da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora,
 7. da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH,
 8. da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH,
 9. da nije dioničar s 50% i više dionica, ravnatelj i član uprave bilo kojeg dioničkog     društva, kao i vlasnik s 50% i više vlasništva, ravnatelj i član uprave bilo kojeg društva s ograničenom odgovornošću,
 10. da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva s većinskim državnim kapitalom ili institucije,
  1. da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08).

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća JU „VRILO“ i Centra za socijalni rad može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete;

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
 5. da nije osuđivan za kazneno djelo,
 6. da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 7. da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

IV. POSEBNI UVJETI IMENOVANJA

          visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,

          najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

          rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

          prilagodljivost timskom radu,

          komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

          poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća i ustanove.

V. ISTA OSOBA MOŽE BITI IMENOVANA:

a) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće,

b) najviše u dva Upravna vijeća javnih ustanova.

 

Uz prijavu s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena preslika):

 

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a (ne starije od 6 mjeseci),

– diploma o stečenoj stručnoj spremi (nostrificiranu diplomu ukoliko nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),

– dokaz o radnom iskustvu u struci,

– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavak 3., 4., 7., 8., 9., 10., i 11. (za poziciju u Nadzornom odboru) ovog natječaja,

– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavak 3., 4., 6., i 7., (za poziciju u Upravnim vijećima) ovog natječaja,

Kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje u Nadzorni odbor dužni su dostaviti uvjerenje nadležnog suda o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavak 5. i 6. ovog natječaja.

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Grude.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE

fra Gabre Grubišića 4

88340 GRUDE

Sa naznakom «Za javni natječaj: Nadzorni odbor/Upravno vijeće»

           

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj; 01-05-138/17

Grude, 7. ožujka 2017. godine