Općinsko vijeće Grude održalo je 4. sjednicu 28. veljače 2017. godine. Dnevni red, od 21  točke dnevnog reda, dostavljen u materijalima jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su usvojeni.

 

Nakon glasovanja, usvojena su Izvješća o radu u 2016. godini: Općinskog izbornog povjerenstva Grude, Općinskog pravobraniteljstva Grude, JU VRILO Grude, Centra za socijalni rad Grude i Dječjeg vrtića Grude.

 

Nakon glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU VRILO Grude u 2016. godini te je dana suglasnost na Financijski plan ustanove za 2017. godinu.

 

Usvojen je prijedlog Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude.

 

Nakon glasovanja, dana je suglasnost na visinu komunalnih taksi JP KOMUNALNO d.o.o. Grude.

 

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojene: Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja ulica Mate Bobana i Stjepana Radića u Grudama,  Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom  vlasništvu u K.o. Drinovci i K.o. Ružići, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u  K.o. Drinovci i K.o. Ružići te Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja u K.o. Grude i K.o. Sovići.

 

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni: Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Ružići, Zaključak o davanju s uglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2017. godinu  i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu o prirodnih i drugih nesreća  koji će biti realiziran u 2017. godini.

 

Zaključkom o prodaji poslovnih prostora putem javnog nadmetanja-licitacije ovlašten je Općinski načelnik za provedbu postupka javne prodaje dvaju poslovnih prostora u Športskoj dvorani a Zaključkom o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine  ovlašten je za nabavku poslovnog prostora u ulici Dr. Franje Tuđmana u Grudama.

 

Usvojenim Rješenjem utvrđeno je pravo vlasništva u korist JP KOMUNALNO d.o.o. Grude na zemljištu na kojem je sagrađen objekt u K.o. Tihaljini, površine 100 m2.