Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-309/17

                                                    Grude, 22. veljače 2017. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 28.  veljače 2017. godine s početkom u  9,00 sati i predlažem:

 

                                                                      Za sjednicu predlažem slijedeći

                    D n e v n i   r e d

 

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Grude,

 2.      Vijećnička pitanja,

 3.      Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2016. godini,

 4.      Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2016. godini,

 5.      Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove “VRILO” Grude u 2016. godini,

 6.      Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO”  Grude u 2016. godini,

 7.      Financijski plan Javne ustanove “VRILO”  Grude za 2017. godinu,

 8.      Izvješće o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad  Grude u 2016. godini,

 9.      Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić  Grude u 2016. godini,

 10.  Prijedlog Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Grude,

 11.  Prijedlog Zaključka o davanju  suglasnosti na visinu komunalnih taksi JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,

 12.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa  u svrhu proširenja ulica Mate Bobana i Stjepana Radića u Grudama,

 13.  Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom  vlasništvu u K.o. Drinovci i K.o. Ružići,

 14.  Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u  K.o. Drinovci i K.o. Ružići,

 15.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja u K.o. Grude i K.o. Sovići,

 16.  Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Ružići,

 17.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2017. godinu,

 18.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu o prirodnih i drugih nesreća  koji će biti realiziran u 2017. godini,

 19.  Prijedlog Zaključka o prodaji poslovnih prostora putem javnog nadmetanja-licitacije,

 20.  Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine,

 21.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u K.o. Tihaljini.

 

           Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                                                               

 

               Predsjednik

    Draženko Vranješ