Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-105/17

Grude, 20. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 26.  siječnja 2017. godine s početkom u  9,00 sati i predlažem:

Za sjednicu predlažem slijedeći

                          D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Grude,

4.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Grude,

5.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za pitanja mladih Općinskog vijeća Grude,

6.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Grude,

7.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za etička pitanja Općinskog vijeća Grude,

8.      Prijedlog Odluke o raspisivanju javnih natječaja za izbor i imenovanje na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude,

9.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke  o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude u sklopu izrade Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke,

10.  Prijedlog Odluke određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići i K.o Ružići,

11.  Prijedlog Odlukeo prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije u K.o. Donji Mamići,

12.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ivana Leke (Jerke) iz Ružića,

13.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Maria Kurtovića iz Drinovaca,       

14.  Prijedlog  Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni građevinskog zemljišta sa Goranom Jurišićem iz Gruda,   

15.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

                         Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.