Odbor za gospodarstvo, financije i proračun općine Grude, na sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine usvojio je:

 

         

              – Prijedlog Proračuna općine Grude za 2017. godinu

                   Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2017. godinu

 

 

PRIHODI ZA GODINU 2017.

 

GR.RAČU

NAZIV

IZNOS

700000

Prihodi

6.268.500,00

710000

Prihodi od poreza

2.901.500,00

714000

Porez na imovinu

122.000,00

716000

Porez na dohodak

1.093.500,00

717000

Prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa

1.638.000,00

719000

Ostali porezi

48.000,00

720000

Neporezni prihodi

2.299.000,00

721000

Prihod od poduzetničke aktivnosti i imovine

86.500,00

721200

Ostali prihodi od imovine

1.500,00

722000

Naknade i pristojbe

2.210.500,00

722100

Administrativne pristojbe

32.500,00

722300

Komunalne pristojbe

425.000,00

722400

Ostale proračunske naknade

850.000,00

722500

Posebne naknade i pristojbe

269.500,00

722600

Prihodi od pružanja javnih usluga

581.500,00

722700

Ostale neplanirane uplate

52.000,00

723000

Novčane kazne neporezne prirode

2.000,00

730000

Tekuće potpore grantovi

918.000,00

732000

Od ostalih razina vlasti

13.000,00

733000

Donacije

13.000,00

740000

Kapitalni primici

150.000,00

81111

Primici od prodaje zemljišta

210.000,00

UKUPNO

6.478.500,00

 

 

 

RASHODI ZA GODINU 2017.

 

GR.RAČU

NAZIV

IZNOS

600000

Rashodi

5.622.500,00

610000

Tekući izdaci

5.596.445,00

611000

Plaće i naknade troškova zaposlenih

1.652.500,00

612100

Doprinosi poslodavaca

141.000,00

613000

Izdaci za materijal i usluge

1.443.900,00

613100

Putni troškovi

3.400,00

613200

Izdaci za energiju

34.000,00

613300

Izdaci za komunalne usluge

278.000,00

613400

Nabavka materijala

37.000,00

613500

Izdaci prijevoza i goriva

20.500,00

613700

Izdaci za tekuće održavanje

758.500,00

613800

Izdaci za osig., bankarske usl. plat. prom. i neg. teč. razlika

4.000,00

613900

Ugovorene usluge

308.500,00

614000

Transferi tekući

1.969.145,00

614200

Namjenski transferi

350.000,00

614300

Transferi neprofitnim organizacijama

565.000,00

614400

Subvencije javnim ustanovama

306.145,00

614500

Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpora poduzetništvu

180.000,00

614800

Ostali tekući rashodi

7.000,00

615000

Kapitalni transferi

290.000,00

616000

Izdaci za kamate i ostale naknade

99.900,00

616200

Izdaci za inozemne kamate

4.900,00

616300

Kamate na domaće pozajmljivanje

95.000,00

660000

Tekuće zalihe

26.055,00

800000

Izdaci

856.000,00

821000

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

479.000,00

823000

Otplate dugova

377.000,00

UKUPNO

6.478.500,00

 

Ovom objavom otvara se javna rasprava i trajat će do 15. prosinca 2016. godine.

 Uvid u detalje moguće je izvršiti u Službi za financije općine Grude, radnim danom od 7 do 15 sati.