grbTemeljem članka 42. stavak 3. alineja 4. Statuta Općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 1/08, 2/13 i 3/15), članka 4. Odluke o dodjeli studentskih potpora (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 4/16) i liste koju je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Općinski načelnik d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli studentskih potpora
 
Članak 1.

Za akademsku 2015./2016. godinu dodjeljuje se 10 (deset) studentskih potpora i to kako slijedi:

 

Ime i prezime

Fakultet

Kriterij izvrsnosti

JERKO ČULINA STROJASTVO I BRODOGRADNJA REKTOROVA NAGRADA
MILE MAJSTOROVIĆ STROJARSTVO DEKANOVA NAGRADA
ANTONIJA PEŠORDA UMJETNIČKA AKADEMIJA PROSJEČNA OCJENA 4,6
IVAN GALIĆ MUZIČKA AKADEMIJA PROSJEČNA OCJENA 5,0
BRIGITA ŠILIĆ GLAZBENA UMJETNOST PROSJEČNA OCJENA 4,8
SUZANA LOGARA POLITOLOGIJA PROSJEČNA OCJENA 4,5
TOMISLAV BANDIĆ POLITOLOGIJA PROSJEČNA OCJENA 4,7
MATEA BAZINA KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET PROSJEČNA OCJENA 4,7
MATEA PRLIĆ PREHRAMBENO INŽENJERSTVO PROSJEČNA OCJENA 4,6
ANA ŠIMIĆ DOKTORSKI FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA PROSJEČNA OCJENA 4,5

           

Članak 2.

Iznos godišnje studentske potpore po jednom studentu je 1.000,00 KM i isplatit će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće račune u roku 15 dana.

Studenti su dužni u roku 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva (faks broj 660-930, e-mail: milena.alpeza@grude.info).

Članak 3.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu studentskih potpora a nije dobitnik iste, može izjaviti prigovor u roku od (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka o prigovoru je konačna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici općine Grude.

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj