grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine                                         
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK
                                    
Broj: 02-38-1010/16
Grude, 04. srpnja 2016. godine

Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16)   r a s p i s u j e m:

J A V N I      P O Z I V
za dodjelu studentskih potpora

 

I.

Studenske potpore dodijelit će se svim prijavljenim izvrsnim studentima koji ispunjaju uvjete iz ovog javnog poziva. Maksimalni iznos potpore je 1.000,00 KM godišnje.

      

II.

Pravo na dodjelu studentskih potpora ima redoviti student koji ispunjava sljedeće osnovne uvjete:

– da je državljanin BiH,

– da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,

– da nije stariji od 26 godina,

– da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj.

     

III.

Pravo na studentske potpore imaju redoviti studenti:

– student s prosjekom ocjena od 4,5 ili 9,0 i većim prema utvrđenom redoslijedu uspješnosti,

– student dobitnik rektorove i dekanove nagrade.

      

IV.

Studentske potpore dodjeljuju se za akademsku godinu koja završava u tekućoj proračunskoj godini.

 

V.

Od dokumenata studenti trebaju dostaviti:

– uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),

– preslik osobne iskaznice,

– uvjerenje od fakulteta da je redovni student u akademskoj 2015./2016. godini,

– potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,

– izvornik ili preslik prijepisa ocjena za sve godine studiranja.

 

VI.

Povjerenstvo za utvrđivanje liste pristupnika provjeriti će vjerodostojnost svakog priloženog dokumenta.

Student, koji dobije studentsku potporu temeljem lažnih podataka dužan je vratiti ukupan iznos primljenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu u roku od 12 mjeseci od dana saznanja za navedene okolnosti i trajno gubi pravi ostvarivanja studenske potpore od strane općine Grude.

 

VII.

Dokumente poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu studentskih potpora, fra Gabre Grubišića broj 4., 88340 Grude, BiH, s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu – Protokol.

Javni poziv ostaje otvoren zaključno do 17.07.2016. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, telefon: 039/660-908.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu materijalnih potpora neće se vraćati podnositeljima.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj