grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-24-         /16
Grude, 06.06.2016. godine

Na temelju članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH broj: 52/09“) općina Grude objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada smilja

1.    Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada smilja na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi u općini Grude:

1.1. K.Č. broj: 6/2 KO RUŽIĆI II, ukupne površine 326045 m2.
        Zakup se odnosi na dio navedene K.Č. površine 13460 m2,  koordinata:

1.    6453420.01  4803434.62
2.    6453413.39  4803588.12
3.    6453515.48  4803556.66
4.    6453522.51  4803461.24
5.    6453469.15  4803440.96
6.    6453459.65  4803422.84

1.2. K.Č. broj: 114/1 KO GRUDE, ukupne površine 1546810 m2.
      Zakup se odnosi na dio navedene K.Č. površine 10593 m2 koordinata:

1.    6450429.86  4802794.72        7.  6450234.16  4802910.40
2.    6450380.66  4802787.66        8.  6450241.16  4802924.58
3.    6450363.01  4802818.71        9.  6450295.62  4802920.57
4.    6450354.11  4802848.85      10.  6450325.37  4802947.73
5.    6450327.78  4802888.32      11.  6450365.48  4802907.37
6.    6450278.48  4802865.08      12.  6450389.29  4802868.89

1.3. K.Č. broj: 6/131 KO RUŽIĆI II, ukupne površine 18,893 m2.
       Zakup se odnosi na navedenu parcelu u ukupnoj površini.

2.    Predmetno poljoprivredno zemljište daje se u zakup na period od 10 godina za podizanje višegodišnjih nasada smilja.
3.    Početna cijena zakupa predmetnog poljoprivrednog zemljišta iznosi 0,05 KM/m2 godišnje.
4.   Pravo podnošenja ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta imaju fizičke i pravne osobe sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su uplatile jamstveni iznos od 100 KM na račun općine Grude broj: 3381402200192317 kod Unicredit banke. U ponudi treba navesti ime i prezime fizičke osobe i adresu stanovanja ili naziv i adresu pravne osobe te priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):

•    kopija osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva,
•    obrazac prijave (možete preuzeti u službi za gospodarstvo ili ovdje),
•    ovjerena izjava o visini iznosa zakupnine i načinu plaćanja (ponuda),
•    projekt podizanja višegodišnjeg nasada smilja (visina novčanih ulaganja, dinamika realizacije projekta podizanja nasada smilja, utjecaj na povećanje zaposlenosti),
•    dokaz o uplaćenom jamstvenom iznosu od 100 KM (uplatnica),
•    dokaz o nepostojanju neizmirenih dugovanja iz porezne uprave.

5.   Ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude – BiH s naznakom: „Ne otvarati – ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u općini Grude pod rednim brojem ______ (iz točke 1 javnog poziva) – prijava na Javni poziv”. Ponude se mogu predati neposredno na protokol općine Grude ili poslati poštom preporučeno.
6.   Rok za podnošenje ponuda sa traženom dokumentacijom je 8 dana od dana posljednje objave Javnog poziva na službenoj internet stranici općine Grude.
7.   Ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta razmatrat će povjerenstvo imenovano rješenjem općinskoga načelnika, općine Grude.
8.   Ponuđeni način plaćanja zakupnine mora biti uplata ukupnog iznosa zakupnine za jednu godinu jednokratno, s rokom plaćanja od najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno 30 dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.
9.   Odabir najboljeg ponuđača će se izvršiti na temelju visine zakupnine koja ne može biti manja od tražene početne cijene iz točke 3. uvjeta i načina plaćanja iz točke 8. te dokumentacije iz točke 4. Javnog poziva. Projekt mora biti urađen od strane stručne osobe (Sudski vještak poljoprivredne struke ili dipl. ing. agr.).
10.   Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine prednost imaju fizičke osobe sa prebivalištem na području općine Grude, branitelji i invalidi Domovinskog rata te roditelji i djeca poginulih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata.
11.   Ponuđači koji budu odabrani kao najpovoljniji imaju obavezu upisa u registar poljoprivredni gospodarstava i registar klijenata u općini Grude sa površinama koje dobiju u zakup, odnosno ponuđači koji su već upisani moraju upisati i površine koje su dobili u zakup najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu.
12.   U postupku Javnog poziva općina Grude ne snosi nikakve troškove sudionicima Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu. Općina Grude ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima Javnog poziva niti je obavezno objasniti razlog takve odluke.
13.   Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone: 039/660-934.
14.   Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

Općinski načelnik

Ljubo Grizelj