Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-306/16

Grude, 17. veljače  2016. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 23. veljače  2016. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za imenovanje trgova i ulica općine Grude,

4.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za imenovanje trgova i ulica općine Grude,

5.      Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude,

6.      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,

7.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2016. godinu,

8.      Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2016. godini u dijelu učešća u provođenju preventivnih mjera,

9.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                             

                                                Predsjednik                         

Draženko Vranješ, v.r.