javni pozivFederalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za raspodjelu dijela prihoda ostvarenim temeljem naknada za priređivanje igara na sreću.

Dio sredstava ostvarenog prihoda temeljem naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

· promoviranje kulture i

· promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom pozivu imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji

1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti ( broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),

2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,

3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,

4. detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,

5. transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,

6. preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i

7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno učešća u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz Proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji za promoviranje kulture

1. Kvalitet projekta

2. Afirmacija kulture od značaja za FBiH i BiH

3. Jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti

4. Interes kulturne javnosti i rezultati ranije realiziranih projekata

5. Značaj projekta za razvoj kulturnih djelatnosti

Posebni kriteriji za promicanje razvoja profesionalnog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate

1. Kvalitet projekta

2. Ostvareni sportski rezultati sportaša do 16 godina (kategorija kadeta) na službenim međunarodnim natjecanjima (pojedinačni i klupski)

3. Ostvareni rezultati u prethodnoj natjecateljskoj sezoni za one sportove koji imaju liga sistem natjecanja.

4. Projekat doprinosi stvaranju boljih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata

5. Značaj projekta za afirmaciju sporta u FBiH, BiH i na međunarodnom nivou

Posebni kriteriji za promicanje razvoja amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate

1. Kvalitet projekta

2. Ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji promoviraju sport u FBiH i BiH

3. Definirani ciljevi i metode rada za unapređenje određene sportske grane

4. Doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu

5. Značaj projekta za razvoj sporta

Projekti i programi u oblasti kulture i sporta podržat će se u maksimalnom iznosu do 15.000,00 KM po korisniku.

III Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev-prijavni obrazac za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

1. Realizirani programi-projekti;

2. Broj transakcijskog računa;

3. Imena osoba odgovornih za realizaciju programa/projekta;

4. Naziv udruge ili organizacije, sa osnovnim podacima;

5. Naziv programa-projekta;

6. Oblast na koju se program-projekat odnosi;

7. Opis programa-projekta sa ciljevima;

8. Indikatori učinka;

9. Iznos sredstava koji se traži;

10. Struktura sredstava financiranja programa-projekta(vlastita sredstva, donacije, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna općina i dr.);

11. Ovlaštena-odgovorna osoba za realizaciju programa i

12. Rok realizacije projekta.

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni poziv priloži sljedeću dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju:

1. Dokaz o registraciji;

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj

3. Ugovor s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi vlasništvo nad računom;

4. Posljednji godišnji obračun o poslovanju, koji mora biti biti pozitivan, s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana;

5. Projektna dokumentacija, detaljan opis projekta/programa, metodologija rada, jasno definirana korisnička grupa i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta/programa, ocjena krajnjih rezultata i očekivani rezultati realizacije projekta/programa.

6. Dokaz o realiziranim projektima.

Aplikant može dostaviti i druge dokaze koji nisu obavezni:

1. Članstvo u strukovnom savezu;

2. Dokaz o ostvarenim rezultatima i sl.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul.Obala Maka Dizdara br.2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom:

„Za Javni poziv-sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 15.02.2016. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog Javnog poziva i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

Korisnici sredstava kojima budu odobrena sredstva na osnovu ovog javnog poziva, obavezni su Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski u trošak sredstava.

Korisnici sredstava Ministarstva koji za sredstva dodjeljena u prethodnom periodu nisu dostavili financijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom financijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka koji je određen za dostavljanje zahtjeva po ovom javnom natječaju. U protivnom, njihove prijave na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane.

Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i biti će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

 

Prijavni obrazac