Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-1510/15

Grude, 9. prosinca  2015. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za  utorak 15.  prosinca  2015. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

               D n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.     Vijećnička pitanja,

            3.     Prijedlog Rebalansa proračuna općine Grude za 2015. godinu,

            4.     Prijedlog Proračuna općine Grude za 2016. godinu,

            5.     Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2016. godinu,

            6.     Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP KOMUNALNO

           d.o.o. Grude,

           7.      Program rada Općinskog vijeća Grude za 2016. godinu,

 

                                       Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

                                                  Predsjednik                         

Draženko Vranješ, v.r.