Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-1219/15

Grude, 28. rujna 2015.godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 5. listopada 2015. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                              D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Izvješće o radu Općinskog načelnika Grude u  razdoblju od 1. siječnja-30. lipnja 2015. godine,

4.      Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude u razdoblju od 1. siječnja – 30. lipnja 2015. godine,

5.      Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Grude,

6.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Grude,

7.      Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim upravnim pristojbamai Tarifi upravnih pristojbi općine Grude,

                                                   Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

                                                  Predsjednik                          

Draženko Vranješ, v.r.