Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-1064/15

Grude,  12. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski načelnik objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora

 1. Raspisuje se  javni natječaj za davanje u zakup kino–dvorane i prostora namijenjenog  za ugostiteljsku djelatnost u ul. R. Hrvatske u Grudama. 

  Prostor kino-dvorane može se koristiti isključivo za predstave, a pred prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 2. Početna mjesečna cijena zakupnine je 200,00  KM  bez  PDV-a.
 3. Navedeni prostor se daje u zakup na razdoblje od  5  (pet)  godina od dana potpisa ugovora.
 4. Prava i obveze zakupodavca i zakupoprimca uredit će se ugovorom. Nacrt ugovora je sastavi dio ovog natječaj i može se preuzeti na službenoj web-stranici općine Grude, i Odjelu za prostorno uređenje.
 5. Natjecatelji mogu dobiti sve informacije u vezi objavljenog natječaja u roku za podnošenje ponuda u zgradi tijela uprave općine Grude ul. fra G. Grubišića br. 4  u Odjelu  za prostorno uređenje,  gdje mogu  preuzeti obrazac  ponude, obrazac izjave da će se baviti ugostiteljskom djelatnošću i  nacrt ugovora. 
 6. Zakupoprimac je dužan osim zakupnine plaćati i sve troškove, naknade i usluge proistekle bavljenjem predmetnom  djelatnošću i korištenjem  poslovnog prostora   ( struja, voda  i dr. komunalne naknade i usluge).  
 7. Zakupoprimac uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju. 
 8. Pravo sudjelovanja na natječaj imaju sve fizičke  i pravne  osobe, državljani BiH   koji  su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti kao i građani koji se namjeravaju baviti  ugostiteljskom djelatnošću.  
 9. Za natječaj dostaviti:

Fizičke osobe koje se bave gostiteljskom djelatnošću (SUR):

–       popunjen obrazac ponude  sa  imenom  i prezimenom ,  JMB,   adresu i broj telefona,

–       rješenje nadležne službe da se bavi ugostiteljskom djelatnošću (original ili  ovjeren preslik,

–       ovjeren preslik  osobne iskaznice,

–       dokaz o uplaćenom jamstvu, 

–       broj poslovnog  računa i ime banke  za povrat jamstva,

–       potvrdu od  Službe za financije općine Grude o izmirenim financijskim obvezama  prema općini Grude,

–       potvrdu JU Vrilo o izmirenim financijskim obvezama,

–       potvrdu od JP Komunalno Grude o izmirenim obvezama,

–       potvrdu od Porezne ispostave Grude o izmirenim porezima i doprinosima (zdravstveno i mirovinsko),

–       izjava da će se u pred prostoru baviti ugostiteljskom djelatnošću, 

–       potpisan nacrt ugovora.

           Pravne osobe: 

–       popunjen obrazac ponude,

–       izvod iz registra nadležnog suda  o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti    (original ili ovjeren preslik ne stariji od 3 mjeseca),

–       broj poslovnog računa i ime  banke  za povrat jamstva,

–       dokaz o uplaćenom jamstvu,

–       potvrda Službe za financije o izmirenim financijskim obvezama prema općini Grude,

–       potvrda JU Vrilo o izmirenim financijskim obvezama,

–       potvrda od JP Komunalno Grude o izmirenim obvezama,

–       potvrda iz Porezne ispostave Grude  o izmirenim porezima i doprinosima (zdravstveno i mirovinsko),

–       izjava da će se u pred prostoru baviti ugostiteljskom djelatnošću,

–       potpisan nacrt ugovora.

          Fizičke osobe koje se namjeravaju baviti  ugostiteljskom djelatnošću:

–       popunjen obrazac ponude  sa  imenom  i prezimenom ,  JMB,   adresu i broj telefona,

–       ovjeren preslik  osobne iskaznice,

–       dokaz o uplaćenom jamstvu, 

–       broj poslovnog  računa za povrat jamstva,

–       potvrda JU Vrilo o izmirenim financijskim obvezama,

–       potvrda od JP Komunalno Grude o izmirenim obvezama,

–       izjava da će se baviti  ugostiteljskom djelatnošću,

–       potpisan nacrt ugovora.

                   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                  Ponuda koja ne sadrži sve  navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje. 

9.  Iznos jamstva za ponudu  iznosi  1.000,00 KM (slovima: tisuću KM)

Jamstvo se uplaćuje, prije isteka roka za podnošenje pismenih ponuda na natječaj, na  br: 3381402200192317   kod   UniCredit Bank d.d. Mostar.

Jamstvo od najpovoljnijeg ponuditelja  uračunat će se u plaćanje zakupnine. Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamstvo se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. 

Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji, a odustane  od zaključivanja ugovora najmodavac zadržava uplaćeno jamstvo.

10. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine u kojoj je uračunat i PDV.

            Zakupodavac  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponude.

11.   Ako dva ili više  ponuditelja ponude isti iznos pravo prvenstva pripada onom  ponuditelju koji je prije predao ponudu. 

12.    Rok za podnošenje pismenih ponuda je 27.08.2015. godine do 12:00 sati.

13.   Ponude za natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici općine Grude   

Fra. Gabre Grubišića br. 4 ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Grude, Općinski načelnik , Fra Gabre Grubišića 4. 88340 Grude  s naznakom   « NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA »

14.  Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana  27.08. 2015. godine u 12:30 sati u zgradi općine Grude .

Na otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz     predočenje valjane punomoći.

Zainteresirane osobe mogu obaviti  uvid u poslovni prostor  do isteka roka za podnošenje prijava, uz  prethodnu najavu i dogovor  sa  Odjelom  za prostorno uređenje.                                                                                               

                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                          Ljubo Grizelj v.r.

 

Prilog:

Nacrt ugovora.

Obrazac za ponudu.