U utorak, 21. srpnja 2015. godine u vijećnici Općine Grude održana je 21. sjednica Općinskog vijeća. Dnevni red sastojao se od 16. točaka. Prva točka dnevnog reda izvod iz zapisnika sa 20. sjednice jednoglasno je usvojena. Drugu točku dnevnog reda činila su vijećnička pitanja.

Vijećnika Marka Pinjuha zanimalo je izmještanje trase glavnog vodovoda na lokaciji Prispa koja ide privatnim posjedom na kojem se trenutačni izvode građevinski radovi.

Načelnika je odgovorio da je investitor kontaktirao Općinu i J.P. Komunalno d.o.o. Grude prije početka radova te da će se trasa izmjestit u suradnji s investitorom.

Vijećnik Vlado Rašića postavio je pitanje o planu izgradnje vodovoda u naselju Leke i poboljšanju mreže za naselja Brdo i Grad u Tihaljini.

Načelnik je odgovorio da je navedeni projekat kandidiran prema Ministarstvu gospodarstva ŽZH, te da je isti odobren. Cjelokupna vrijednost projekta je 75.000,00 KM od čega će Ministarstvo sufinancirati 80 % a ostatak Općina, te da bi se u toku godine trebalo krenuti u realizaciju istoga.

Vijećnika Miru Šimića zanimali su kriteriji dodjele studentski potpora.

Načelnik je izložio da u postupku dodjele studentskih potpora uvijek bude nezadovoljnih, od 150 prijava Općina je podijelila 50 stipendija. Kazao je da se radi o jako nezahvalnom poslu i da iste probleme muče i ostale općina, te da razmatra na koji način iduće godinu provesti dodjelu studenskih potpora ili sredstva preusmjeriti na druge oblike potpora.

Prestale točke dnevnog reda su usvojene jednoglasno a to su:  Prijedlog Rješenja o imenovanju člana i predsjednika Odbora za reviziju J.P. Komunalno d.o.o. Grude,   Prijedlog Odluke o usklađivanju pravnog statusa Mjesnih zajednica općine Grude, Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća Mjesnih zajednica općine Grude, Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na  lokalitetu “Bezdan” u K.o. Grude, Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o pravu građenja na lokalitetu “Bezdan” u K.o. Grude, Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine u K.o. Gorica, Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji zemljišta u K.o. Gorica, Prijedlog Zaključka o prodaji građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice”, Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na lokalitetu  K.o. Tihaljina, Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na lokalitetu u K.o. Tihaljina, Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o korištenju zemljišta i objekta između općine Grude i Mjesne zajednice Tihaljina, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Tihaljina, Prijedlog Rješenja o utvrđivanja prava vlasništva u korist Mjesne zajednice Tihaljina, Prijedlog rješenja o legalizaciji.