Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

 

Broj:01-05-644/15                                                                                                                                                                                                                                                          

Grude, 23. travnja 2015.godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 29.  travnja  2015. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                            D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Grude,

4.      Izvješće o izvršenju proračuna općine Grude u 2014. godini,

5.      Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2014. godini,

6.      Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2014. godini,

7.      Izvješće o radu Narodne knjižnice “Grude” Grude u 2014. godini,

8.      Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2014. godini,

9.      Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2014. godini,

10.  Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2014. godini,

11.  Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2014. godini,

12.  Izvješće o radu HŽRK “Grude-Autoherc “ Grude u 2014. godini,

13.  Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2014. godini,

14.  Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude u 2014. godini,

15.  Prijedlog Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude,

16.  Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

17.  Prijedlog Rješenja o  razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta iz državnog vlasništva,

18.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,

19.  Prijedlog Rješenja o razrješenju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora na području općine Grude,

20.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora na području općine Grude,

21.  Prijedlog Programa razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude za razdoblje od 2015. – 2020. godine,

22.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih na osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2015. godini u dijelu učešća u provođenju preventivnih mjera,

23.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2015. godinu.

                                            Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).                                                                                                                                 

                      Predsjednik                   

                                                                                                      Draženko Vranješ, v.r.