Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-1305-3/14

Grude, 22. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva, Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata za zapošljavanje po Javnom pozivu

za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva broj: 02-34-587/14 od 14.05.2014. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata za zapošljavanje:

 

1.            Josip Glavaš ing. građ.,

2.            Mara Škobić bacc. građ.,

3.            Julijana Ćorluka mag. iur.,

4.            Antonela Vukoja bacc. oecc.,     

5.            Ante Bušić bacc. oecc.,

6.            Antonia Rašić  mag. agr.

II.

 Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

 

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                              Ljubo Grizelj v.r.