Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                     

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-1305/14                 

Grude, 8. listopada 2014. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), Općinski  načelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva

Vrši se prijem prijava kandidata  s višom stručnom spremom (VI stupanj stručne spreme) i visokom stručnom spremom (VII stupanj stručne spreme ili završen najmanje prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja), radi stjecanja prvog radnog iskustva u struci i jačanja konkurentnosti na tržištu rada, čije zapošljavanje se sufinancira od Federalnog zavoda za zapošljavanje po programu “Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2014“.

Ukupan broj kandidata koji se primaju iznosi 6 (šest).

Općina Grude će sufinancirati zapošljavanje osoba sljedećih obrazovnih profila:

  1. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske struke, 1 izvršitelja na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci,
  2. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba, prvog ili drugog stupnja Bolonjskog sustava studiranja pravne struke, 1 izvršitelja na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci,
  3. VŠS/VI stupanj stručne spreme, pravne struke, 1 izvršitelja na razdoblje  od 12 (dvanaest) mjeseci,
  4. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke, 1 izvršitelja na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci,
  5. VŠS/VI stupanj stručne spreme, ekonomske struke, 1 izvršitelja na razdoblje  od 12 (dvanaest) mjeseci,
  6. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja poljoprivredne struke, 1 izvršitelj na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci.

Prilikom vrednovanja prijava kandidata Povjerenstvo za provođenje postupka po ovom javnom pozivu primijeniti će sljedeće kriterije:

  1. Dužina statusa nezaposlenosti,
  2. Prosjek ocjena završenog studija, (ukoliko je kandidat prvostupnik koji je nastavio studij dostaviti će prijepis ocjena samo za završeni ciklus studija, ukoliko je kandidat magistar struke dostaviti će prijepis ocjena za oba završena ciklusa studija.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova, Povjerenstvo će glasovanjem odabrati najboljeg kandidata.

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispuniti:

–       državljanstvo  BiH,

–       punoljetnost,

–       opća zdravstvena sposobnost,

–       da nisu obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti koje moraju ispuniti kandidati :

–     viša (VI stupanj) ili visoka (VII stupanj ili najmanje prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu) stručna sprema,

–       da nemaju radnog iskustva u struci,

–    da su mlađi od 30, odnosno 35 godina (ukoliko su prijavljeni na Zavodu za upošljavanje  duže od 12 mjeseci),

–       da su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje.

Prijave trebaju sadržavati:

–       kratak životopis s adresom i kontakt telefonom,

–       izvadak iz matične knjige rođenih,

–       uvjerenje o državljanstvu,

–       ovjerenu kopiju diplome,

–       prijepis ocjena završenog studija,

–   uvjerenje o datumu prijave i dužini statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude.

Dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja će po službenoj dužnosti provjeriti činjenicu o nepostojanju radnog staža prijavljenog kandidata u struci sukladno uvjetima natječaja.

Prijave slati poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom PRIJAVA NA JAVNI POZIV PRVO RADNO ISKUSTVO  „NE OTVARATI“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

Konačan prijem kandidata izvršit će se po odobrenju  od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji budu primljeni obvezni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                 Ljubo Grizelj v.r.