grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-587-3/14
Grude, 18. lipanj 2014. godine

 

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva, Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata za zapošljavanje po Javnom pozivu
za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva broj: 02-34-587/14 od 14.05.2014. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata za zapošljavanje:

  1. Antonela Brzica, mag. oecc.,
  2. Marijana Vekić, mag. oecc.,
  3. Renata Katura, mag.oecc.,
  4. Nikolina Grubišić, ekonomist,
  5. Sanja Marić, ekonomist,      
  6. Stjepan Mitar, ekonomist,    
  7. Tea Rakić, mag. soc. rad.,
  8. Marija Leko, bacc. soc. rad.,
  9. Ivana Marić, mag. novin.

Svi imenovani bit će naknadno pozvani na potpisivanje Ugovora.

II.

Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj

 

DOSTAVITI:
1. Općinski načelnik,
2. Oglasna ploča općine Grude,
3. Web stranica općine Grude www.grude.info,
4. Pismohrana.-