grbBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

 

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-683/14                

Grude, 2. lipnja 2014. godine

           Na temelju članka 42. Statuta općine Grude (Službeni glasnik općine Grude broj: 1/08, 2/13), Općinski načelnik općine Grude raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup javne površine

I. Predmet javnog oglasa  

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je javna površina:

Lokacija za prodaju brze hrane i pića unutar športskog centra Srednje škole A. B. Šimić u Grudama.

II. Početna cijena zakupnine

Početna cijena naknade za ustupanje u zakup javne površine iznosi 3.000,00 KM.

Iznos jamstva za ponudu iznosi 20 % od ponuđene cijene zakupnine.

Jamstvo se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pismenih ponuda na natječaj na žiro račun općine Grude broj: 3381402200192317 kod UniCredit Bank d.d.

Jamstvo od najpovoljnijeg ponuditelja uračunati će se u plaćanje zakupnine.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamstvo se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Ukoliko ponuditelj koji bude izabran kao najbolji odustane od zaključivanja ugovora, najmodavac zadržava njegovo uplaćeno jamstvo.

III. Razdoblje na koji se javna površina izdaje

Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se za vrijeme trajanja općinske Malonogometne lige 2014. godine.

IV. Kriteriji i mjerila za dodjelu

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup javne površine su:

Najveći ponuđeni iznos zakupnine

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.      

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

V. Rok i način podnošenja prijave na oglas

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do 13.06.2014. godine.

Pismene prijave se podnose neposredno na protokolu općine Grude ili preporučeno poštom na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, sa naznakom «Ponuda za dodjelu u zakup javne površine» « Ne otvarati».

VI. Uvjeti koji se odnose na status ponuđača

Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti:

–       Osnovne podatke o ponuditelju: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba

–       Dokaz o registraciji obrta ili poduzeća

–       Dokaz od Službe za financije općine Grude o izmirenim financijskim obvezama prema općini Grude

–       Iznos ponuđene zakupnine

–       Dokaz o uplati jamstva za ponudu

–       Broj transakcijskog računa za povrat jamstva

Napomena: novčani iznos ponude mora biti izražen u apsolutnom iznosu u KM.          

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje    

Ponuda koja ne sadrži sve navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.  

VII. Dodatne informacije

Otvaranje pristiglih ponuda održat će se u ponedjeljak 16.06.2014. godine u zgradi općine Grude početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz     predočenje valjane punomoći.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Povjerenstvu za provedbu natječaja na telefon 039 / 660-925.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj

 

Dostaviti:

  1. Povjerenstvo za provedbu natječaj,                                                                   

  2. Općinski načelnik,

  3. Oglasna ploča općine Grude,                                                           

  4. Web stranica općine Grude www.grude.info,

  5. Pismohrana.-