Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-532/14                   

Grude, 29. travnja 2014. godine

Temeljem članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke» broj: 13/13), članka 7. Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke» broj: 21/13), i članka 1. Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije  za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpad na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine («Službeni glasnik općine Grude» broj: 2/14) Općinski načelnik raspisuje javni

N A T J E Č A J

za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpad na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine

I. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA

Koncesija se dodjeljuje za poslove prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine, u općini Grude,te transport komunalnog otpada do sanitarnog odlagališta.

II. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA

Koncesija za poslove prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine, u općini Grude dodjeljuje se na razdoblje od 15 godina.

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Javnom natječaju pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne i fizičke osobe pod uvjetima propisanim ovim natječajem.

Postupak dodijele predmetne koncesije će se provesti i u slučaju ako je podnesena samo jedna ponuda, ako ista ispunjava sve kriterije javnog natječaja.

IV.   OPIS PREDMETA KONCESIJE

Davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine,u općini Grude.

Komunalna djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada obuhvaća djelatnost skupljanja, odvojenog prikupljanja i razvrstavanja ambalažnog i ostalog otpada iz komunalnog otpada, odvoza do sanitarnog odlagališta komunalnog otpada koju je osigurao koncesionar. Komunalna djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje i odvoz otpada koji nastaje u kućanstvima, otpada koji nastaje pri čišćenju javnih površina i groblja te ostalog otpada –kućnog smeća sličnog otpadu iz kućanstva koji nastaje u pravnim osobama, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Najmanje dva puta godišnje potrebno je izvršiti prikupljanje i odvoz glomaznog komunalnog otpada te ga adekvatno zbrinuti.

Glomazan otpad nastaje u kućanstvima, stambenim i poslovnim zgradama, a sadrži dijelove starog namještaja, odbačene aparate iz domaćinstva, odbačena vozila, dijelove sanitarne opreme i druge slične odbačene predmete i materijale. Glomazni otpad se odvozi prema dogovorenom programu.

Komunalni otpad iz kućanstava te pravnih osoba i ustanova treba prikupljati jednom u tjednu prema godišnjem rasporedu i to pražnjenjem odgovarajućih posuda (od 120 litara za kućanstva) odnosno vreća ili posuda za ambalažni i ostali otpad što vrijedi za kućanstva i pravne osobe. Pravnim osobama se može ponuditi odvoz komunalnog otpada i više puta tjedno, ovisno o međusobnom dogovoru.

Za pravne subjekte i ustanove količina komunalnog otpada utvrđuje se prema tipskim posudama veličine 240 litara, 360 litara ili 1,100 litara ili više tipskih posuda prema potrebi korisnika.

Prikupljeni i odvezeni komunalni otpad (kao i nastali ambalažni, elektronski i ostali otpadi nastali u kućanstvu) treba biti trajno zbrinut na legalnom odlagalištu komunalnog otpada ili zbrinut na adekvatan način po zakonskim propisima.

Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od kućanstava i pravnih osoba općine Grude, korisnika komunalne usluge, te godišnje plaćati naknadu za koncesiju Općini Grude.

Razmatrat će se samo ponude koje sadrže sve tražene stavke unutar predmeta koncesije odnosno ponude koje sadrže cjelokupan predmet koncesije. Nije dopušteno nuđenje po dijelovima predmeta koncesije.

V.   KRITERIJ ODABIRA PONUDE: razvojna/ekonomski najpovoljnija ponuda

Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu koncesije će prilikom vrednovanja ponuda primijeniti kriterij bodovanja prema sljedećimkriterijima:

a)  Visina ulaganja koncesionara                        – pri čemu je povoljnija ponuda sa najvišom  visinom ulaganja za cijelo vrijeme trajanja koncesije,

b)   Dinamika ulaganja kroz razdoblje trajanja koncesije – pri čemu je povoljnija ona ponuda s najvećim ulaganjem u razdoblju prve tri godine trajanja koncesije,

c)  Cijene pruženih usluga                                 – pri čemu je povoljnija najniža ponuđena cijena usluga

d)  Visini ponuđene naknade za koncesiju   – pri čemu je povoljnija najviša ponuđena cijena  godišnje naknade za koncesiju

 

Udjel kriterija a) je 30%, a utvrđuje se na temelju visine ulaganja nanačinda se vrijednosti ponuđenog ulaganja (VPU) podijeli s vrijednošću najviše ponuđenog ulaganja (VPU max) te pomnoži s maksimalnim brojem bodova za ovaj kriterij 30:

 

VPU=

VPU

*30

    VPU max

Udjel kriterija b) je 30% a utvrđuje se na način da se vrijednost ulaganja u prve tri  godine (VU3) podijeli s vrijednošću najvišeg ponuđenog ulaganja u prve tri godine (VU3max), te pomnoži s maksimalnim brojem bodova za ovaj kriterij 20:

 

VU3 =

VU3

*20

VU3max

Udjel kriterija c) je 30% maksimalno 30 bodova, a utvrđuje se na način da najniža ponuđena cijena nosi maksimalni broj bodova,a broj bodova ostalih ponuditelja dobije se na načina da se najniža cijena podjeli  s njihovom cijenom i pomnoži s maksimalnim brojem bodova. Cijena je zbir referentnih cijena.

Udjel kriterija d) je 10% a utvrđuje se na način da se vrijednost ponuđene naknade za koncesiju (VNKnb) podijeli sa vrijednošću najviše ponuđene naknade za koncesiju (VNKnb max) te pomnoži s maksimalnim brojem bodova za ovaj kriterij 10:

Vnb =

VNKnb

*10

VNKnb max

Udjeli vrijednosti kriterija a),  b), c) i d) se zbrajaju a najpovoljnija je ponuda sa najvećim zbrojem vrijednosti udjela.

Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu koncesijeprovest će javno otvaranje ponuda za davanje koncesije, usporediti pristigle ponude, utvrditi prihvatljive ponude i na osnovu kriterija za odabir donijeti odluku o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude te sa istim upoznati Općinskog načelnika.

Ponuditelj koji ostvari najveći broj bodova prema kriteriju bodovanja koji će primijeniti Povjerenstvo i ukoliko njegova ponuda zadovoljava sve tražene zakonske, stručne i financijske uvjete tražene u nadmetanju izabrat će se za najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ostvare isti broj bodova, Povjerenstvo će glasovanjem odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluku o dodijeli koncesije donosi  Općinsko vijeće općine Grude.

 VI. JAMČEVINA

Iznos obvezne jamčevina za sudjelovanje u postupku za dodjelu koncesije je 4.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje s naznakom „Jamčevina za natječaj za dodjelu koncesije“ na žiro račun općine Grude broj: 3381402200192317 otvoren kod Unicredit bank d.d.Mostar.

Uplaćeni iznos jamčevine služi za pokriće troškova postupka dodjele koncesije i ne vraća se ponuđaču koji bude najuspješnije u postupku dodjele predmetne koncesije, dok se vraća svima ostalim ponuditeljima. 

VII. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Ponuditelj mora dostavit dokumente  kojima dokazuje ispunjenje zakonskih, stručnih, tehničkih, financijskih uvjeta i drugih uvjeta propisanih u ovom natječaju:

 

1. Naziv i točnu adresu ponuditelja (mjesto, ulica i broj, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i druge relevantne podatke ponuditelja), Prilog I

2. Ovjerena fotokopija rješenja ili aktualni izvod iz sudskog registra o upisu u sudski registar za predmetnu  djelatnost  sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, kao dokaz da ponuditelj ima pravo obavljanja djelatnost koja je predmet koncesije,

3. Ovjerena preslika potvrde (uvjerenja) o poreznoj registraciji (ID broj),

4. Ovjerena preslika potvrde (uvjerenja) o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj),

5. Uvjerenje nadležnog tijela o izmirenim poreznim obavezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza, utvrđenih zakonom (original ili ovjerena kopija),

6. Uvjerenje od nadležnog tijela o izmirenim obavezama prema mirovinsko invalidskom osiguranju, (original ili ovjerena kopija),

7. Uvjerenje nadležnog tijela o izmirenim obavezama  vezano za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje (original ili ovjerena kopija),

8. Izjava ponuditelja da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle 3 (tri) godine, Prilog V

9. Potvrda (uvjerenje) mjerodavnog suda da ponuditelj nije pod stečajem ili likvidacijom,

10. Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u BiH, odnosno dokument koje izdaje drugo tijelo zemlje sjedišta gospodarskoga subjekta prema propisima zemlje sjedišta, s ciljem dokazivanja da ponuditelj nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja, odnosno odgovarajuća kaznena djela, u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude,

11. Potvrda (uvjerenje) nadležnog suda da se protiv ponuditelja ne vodi kazneni postupak,

12. Potvrda (uvjerenje) nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe ponuditelja ne vodi kazneni postupak,

13. Uvjerenje nadležnoga suda da ponuditelj nema neplaćenih novčanih kazna u Registru novčanih kazna,

14.Listu referenci ponuditelja (lista glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine, s ukupnim vrijednostima, iznosima, datumima i primateljima),

15. Dokaz o kvalitetnom ostvarivanju koncesije ili sličnih ugovora o sakupljanju i odvozu otpada na sanitarnu deponiju (dokaz: potvrda o obavljanju koncesije ili ugovora sakupljanja i odvoza komunalnog otpada za druge davatelje koncesija ili ugovor kao dokaz da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ili ugovora ako ih ima ili ih je imao),

16. Ovjerena preslika bilance stanja i uspjeha za 2012. i 2013. godinu,

17. Izjava o ekonomskoj i financijskoj osposobljenosti, Prilog VII

18. Popis kvalificirane strukture zaposlenih i njihove reference,

19. Lista osiguranih osoba ponuditelja od strane nadležne Porezne uprave,

20. Popis raspoložive opreme ponuditelja:

a) dokaz da ponuditelj posjeduje ili ima u najmu vozilo/vozila i drugu odgovarajuću opremu kojom raspolaže u svrhu obavljanja poslova skupljanje i odvoza komunalnog otpada, dostaviti fotokopiju knjižica vozila i prometne dozvole,

b) izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti za ostvarenje predmetne koncesije Prilog IV,

21. Ponuda iznosa koncesijske naknade, Prilog II

22. Ponuđene cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, Prilog III

23. Jamstvo za dobro ispunjenje ugovornih obaveza i naplatu koncesije, Prilog VIII

24. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 4.000,00 KM,

25. Ugovor ponuditelja sa sanitarnim odlagalištem komunalnog otpada za odlaganje komunalnog otpada (original ili ovjerena kopija),

26. Potpisani i popunjeni prijedlog ugovora o koncesiji, Prilog IX

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

Ponuditelji su dužni dostaviti ponude u predloženom obliku sa ispunjenim svim stavkama odnosno traženim podacima, bez ikakvih izmjena.

Svi dokazi i prilozi iz točke VI. ove dokumentacije su obvezni prilozi, te ponuditelji koji ih ne prilože biti će isključeni iz daljnjeg postupka davanja koncesije.

VIII. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA

Ponuda, mora biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskarska literatura koju dostavi ponuditelj mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uvjetom da se uz njih dostavi službeni prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.    

IX. JAMSTVO ZA OSIGURANJE NAPLATE NAKNADE ZA KONCESIJU

Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potpisanu izjavu za davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i naplate koncesijske naknade.

Jamstvo za osiguranje naplate za koncesiju daje se u obliku izjave da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljena koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti koncesoru mjenicu na 30.000,00 KM (trideset tisuća ) KM kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Izjava je propisana od strane davatelja koncesije i sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje. Prilog VIII

X. PODUGOVARANJE

Podugovaranje u bilo kojem elementu predmeta ove koncesije nije dozvoljeno.

Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu na istom javnom natječaju.

XI. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KONCESIJSKE NAKNADE

Iznos godišnje koncesijske naknade ne može biti manji od 1.000,00 (tisuću) KM.

Godišnja koncesijska naknada plaća se jednokratno na račun koncesora najkasnije do 31. prosinca kalendarske godine za tekuću godinu trajanja koncesije.

XII. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

XIII. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponude se dostavljaju neposredno na protokol ili putem pošte na slijedeću adresu: Fra Gabre Grubišića broj 4, 88340 Grude. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponude trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj kuverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: «Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije»  «NE OTVARAJ».

Ponuda treba biti otipkana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude trebaju biti čvrsto uvezani, s naznačenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno od osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuditelja. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i ovjerene potpisom i pečatomod ovlaštene osobe. Na poleđini kuverte napisati punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu dobavljača.

Cijenu ponuđene koncesijske naknade kao i cijene usluga za korisnike treba napisati brojkama i slovima. Ukoliko se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima. U cijenu ponude trebaju biti uračunati svi troškovi s PDV-om.

Ponuđene cijene su nepromjenjive.

Svaki ponuditelj može predati samo jednu ponudu.

Ni jedan ponuditelj koji je sam podnio ponudu ne smije sudjelovati u ponudi drugog ponuditelja ni u kakvom odnosu.

Općina Grude ne snosi nikakve troškove ponuditeljima vezano za troškove izrade ponude.         

Napomena : U slučaju da ponuđači ne postupe sukladno gore navedenim zahtjevima ponuda će se smatrati formalno i pravno neispravna i ista se  neće razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

XIV.  ROK ZA PRIJEM PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda istječe dana: 30. 05. 2014. godine u 12:00 satina  protokolu  općine Grude.

Javno otvaranje ponuda biti će 30. 05. 2014. godine u 12:30 sati, u prostorijama općine Grude.

Sve ponude koje budu pristigle poslije naznačenog roka, bez obzira kad su  poslane, neće biti uzete u razmatranje.

XV. OBAVIJEST  O ODABIRU

Ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

XVI. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Sudionici natječaja, potrebnu dokumentaciju za nadmetanje mogu preuzeti u Odjelu za razvoj općine Grude svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

XVII. PRVENSTVO

Prvenstvo na natječaju stječe onaj ponuđač koji po kriterijima propisanim u ovom javnom natječaju i analizi Povjerenstva, prikupi najveći broj bodova.

XVIII. DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon broj: 039/660-910 i 039/660-936, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili u prostorijama Odjela za razvoj općine Grude.

                                                                                                            

                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                             Ljubo Grizelj