Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-177/14

Grude, 17.2.2014.godine

Na temelju članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08 i 2/13) i članka 24. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 2/10 i 1/14) Općinski načelnik objavljuje

J A V N I  P O Z I V

 za iskazivanje interesa za  obavljanje poslova prikupljanja i

odvoza komunalnog otpad na dijelu općine Grude

Općina Grude  poziva sva zainteresirana poduzeća da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza  komunalnog otpada na području dijela općine Grude.

Javni poziv se odnosi na područje: Blaževića, Sovića Gornjih i Donjih, Gorice, Drinovaca, Tihaljine, dijela Ružića, dijela Donjih Mamića.       

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni ponuditelj u pismu namjere je dužan dostaviti kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, adresu, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu), kao i obrazložiti svoje mogućnosti, načine i uvjete za pružanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Po prijemu pisma namjere nadležne službe će ostvariti kontakt sa zainteresiranim poduzećima i dogovoriti daljnje aktivnosti.      

Pisma namjere se dostavljaju neposredno na protokol ili putem pošte na slijedeću adresu: Fra Gabre Grubišića broj 4,  88340 Grude  s naznakom «PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIKUPLJANJA I ODVOZA  KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GRUDE».

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma na protokolu općine Grude. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa je 10 (deset) dana od dan objave u „Večernjem listu“ i web stranici općine Grude.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj