Bosna i Hercegovina

    Federacija Bosne i Hercegovine

    Županija Zapadnohercegovačka

   OPĆINA GRUDE

   OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:02-30-1686/13

Grude, 04. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 45.stavka 1. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/09, 16/04 i 67/05), članka 7., 16. i 20.a Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/03, 1/07, 1/08, 1/09 i 5/09), Općinski načelnik općine Grude  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

Za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta

na korištenje radi izgradnje

PREDMET NATJEČAJA

 Raspisuje se natječaj za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom

vlasništvu za izgradnju stambenih objekata na slijedećim zemljištima:

a)          k.č. 408/125 u K.O.  Ružići, površine 650m2,

b)          k.č. 408/126 u K.O.  Ružići, površine 625m2,        

c)          k.č. 408/127 u K.O.  Ružići, površine 583m2,

d)          k.č. 408/128 u K.O.  Ružići, površine 625m2,

e)          k.č. 408/129 u K.O.  Ružići, površine 625m2,

f)            k.č. 408/130 u K.O.  Ružići, površine 500m2,

g)          k.č. 408/131 u K.O.  Ružići, površine 500m2,  

h)          k.č. 593/28 u K.O.  Drinovci, površine1255 m2,

i)            k.č. 593/29 u K.O.  Drinovci, površine1510 m2, 

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe.

 

1. PRIJAVA I POTREBNI PRILOZI:

1.1.Sudionici natječaja  podnose u koverti zatvorenu prijavu, na posebnom obrascu  koji mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar, i na web stranici www.grude.info, uz koju prilažu originalnu potrebnu dokumentaciju ili ovjereni preslik.

 

1.2.  Kandidat je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti  broj parcele – katastarske čestice za koju se natječe, a može naznačiti i alternativnu parcelu za koju je zainteresiran u slučaju da ne bude na listi prvenstva za prvo traženu parcelu.

 

1.3. Prijave  se podnose pismenim putem  neposredno na protokol, ili putem pošte, u propisno zatvorenim kovertama,  na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića 4  – Povjerenstvo  za provedbu  natječaja  za dodjelu na korištenje  neizgrađenog građevnog zemljišta – preporučeno s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZEMLJIŠTE – NE OTVARAJ“. Na poleđini omotnice naznačiti ime i prezime te adresu ponuditelja.

 

 

2. ROK ZA PRIJEM PONUDA I POSTUPAK OTVARANJA

2.1. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave natječaja u tisku i na oglasnoj ploči općine Grude te na oglasnoj ploči MZ Drinovci i Ružići.

 

2.2. O rezultatima natječaja sudionici će biti pismeno obaviješteni  Zaključkom u roku od 8 (osam) dana  od dana zaključenja  natječaja.

 

2.3. Sudionici natječaja mogu u roku od 8(osam) dana od dana dobivanja Zaključka  o rezultatu natječaja  izjaviti prigovor  protiv tog Zaključka Općinskom vijeću.

 

 

3. KRITERIJI ZA DODJELU ZEMLJIŠTA

 

Za dodjelu zemljišta za gradnju stambenih objekata cijena je fiksna i iznosi:

–         Za zemljište pod točkama a, b, c, d, e, f, g, cijena je 4,5KM/m2,

–         Za zemljište pod točkama h, i, cijena je 5,2KM/m2,

 

Pravo prvenstva na natječaju ima sudionik sa najvećim brojem bodova.

Povjerenstvo će sudionicima natječaja utvrditi broj bodova koji će proizići iz bodovanja priloženih dokumenata. Bodovat će se stambene prilike, broj članova obitelji, novčana primanja, sudjelovanje i stradavanje u ratu te izbjeglički status, u skladu s Uputama o bodovanju opisanom u Obrascu prijave na natječaj.

Jednom kandidatu samo jednom može se dodijeliti neizgrađeno građevno zemljište za gradnju stambenog objekta. Bračni drug kandidata smatra se istom obitelji te ako je jednome od njih već ranije bila dodjela u ovome smislu, slijedeća dodjela  nije moguća.

 

4. PLAĆANJE ZEMLJIŠTA

4.1. Na temelju rješenja o dodjeli od strane Općinskog vijeća, odabrani ponuditelji su dužni uplatiti iznos koji im je utvrđen u rješenju.

 

4.2. Ako sudionik natječaja ne plati naknadu za zemljište u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište će se dodijeliti drugom sudioniku Natječaja prema redu prvenstva.

 

4.3. Izabrani ponuditelji dužni su izmiriti iznos od 200,00KM naknade troškova za parcelaciju i iskolčavanje parcele na terenu,  za dodijeljenu građevnu parcelu.

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Sudionici natječaja  podnose prijavu na posebnom obrascu (iz točke 1.1.)  koji mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar, kao i na Službenim stranicama općine Grude.  Uz popunjen obrazac za prijavu treba priložiti potrebnu dokumentaciju original ili ovjereni preslik.

 

 

 Uz popunjen Obrazac za natječaj za dodjelu zemljišta sa naznačenim brojem parcele za koju se natječe, treba dostaviti:

5.1. Ovjerenu izjavu da nema riješeno stambeno pitanje, ili da živi u stanu koji ne zadovoljavastandarde stanovanja,

5.2. Uvjerenje o zajedničkom kućanstvu,

5.3. Uvjerenje o visini plaće podnositelja prijave  kao i svih članova domaćinstva,

5.4.Ostali neobavezni prilog za dobivanje dodatnih bodova prema Obrascu prijave na natječaj.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirane stranke mogu  se obratiti u Službu za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Grude osobno ili putem telefona 039  660 915.

Općina Grude  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Obrazac za prijavu         

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj