grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude
Općinski načelnik

Grude, 4. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 7., stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2013. / 2014. godinu, r a s p i s u j e m:

J A V N I    N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
u akademskoj 2013. / 2014. godini

1. U akademskoj 2013./2014. godini dodijelit će se dvije stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u godišnjem iznosu od po 1.500,00 KM, a koja se isplaćuje u deset mjesečnih rata po 150,00 KM, i to:
– 1 stipendija – za magistar/magistrica matematike i fizike,
– 1 stipendija – za magistar/magistrica geodezije i geoinformatike.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
– da je državljanin BiH,
– da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,
– da je student 3., 4. ili 5. godine,
– da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,
– da nije stariji od 26 godina,
– da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,
– pod pojmom student, u smislu ovog Natječaja, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij nakon kojeg stječe zvanje magistar/magistra s ukupno 300 ECTS bodova.

3. Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:
Uspjeh u obrazovanju:
– prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja.

Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRIJAVA, a uz koju treba priložiti:
– uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
– ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),
– uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2013./2014. godini,
– ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),
– ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (matičar ili fakultet),

Za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj vrijedi ovjera od javnog bilježnika.

4. Obrasci se mogu podignuti u zgradi općine Grude, fra Gabre Grubišića br. 4 (pisarnica), radnim danom od 8,30 do 15,00 sati, te na internet stranici općine Grude www.grude.info

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2013./2014. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu (Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 039/660-911.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

6. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine, fra Gabre Grubišića br. 4. i na internet stranici općine Grude www.grude.info

 

Obrasci za natječaj

 

Načelnik

Ljubo Grizelj