grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude
Općinski načelnik

Grude, 4. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 5., stavak 1. Odluke o dodjeli materijalnih potpora studentima (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2013. / 2014. godinu, r a s p i s u j e m:

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2013. / 2014. godinu

I
U školskoj 2013./2014. godini dodjeljuje se pedeset (50) materijalnih potpora, u godišnjem iznosu od po 800,00 KM, a koja se isplaćuju u deset mjesečnih rata po 80,00 KM.

II
Pravo na potporu iz članka 1. iz ovog Natječaja mogu ostvariti studenti koji:
– su državljani Bosne i Hercegovine,
– nisu stariji od 26 godina,
– imaju stalno mjesto prebivališta u općini Grude najmanje 5 godina,
– ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit,
– su redoviti studenti,
– studiraju na državnim fakultetima BiH i/ili Republike Hrvatske.

III
Pravo na potporu, bez bodovanja, imaju redoviti studenti:
– djeca poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,
– studenti invalidi sa stupnjem invalidnosti 90% i više,
– studenti bez oba roditelja,
– učenik/ca generacije Srednje škole A.B. Šimića Grude,
– student dobitnik rektorove i dekanove nagrade.

IV
Pravo na materijalnu potporu po imovinskom i socijalnom statusu studenti ostvaruju na temelju podataka o prosječnom prihodu uže obitelji u prethodnih 6 mjeseci.
Pravo na materijalnu potporu bez obzira na imovinski i socijalni status ostvarit će 5 studenata, druge godine i više, s prosjekom ocjena većim od 4,5 ili 9,0 prema utvrđenom redoslijedu uspješnosti.

V
Uz Prijavu na Natječaj studenti trebaju dostaviti:
a) za sve studente:
– uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
– ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),
– uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2013. / 2014. godini,
– ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),
– ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva uže obitelji (matičar).
b) prema imovinskom i socijalnom kriteriju:
– potvrdu od Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Grude da je student dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja (Udruga),
– za studente invalide Rješenje mjerodavne invalidske komisije o stupnju invalidnosti,
– za studente bez roditelja dostaviti Izvatke iz matične knjige umrlih (matičar),
– potvrdu poslodavca o ostvarenim prosječnim ukupnim primanjima za sve članove uže obitelji u proteklih 6 mjeseci (neto plaća, naknada za ishranu, naknada za prijevoz i dr.),
– za umirovljenike odrezak zadnje primljene mirovine,
– ovjerenu izjavu podnositelja o ukupno ostvarenim dodatnim primanjima osim primanja iz radnog odnosa i mirovina za sve članove uže obitelji u proteklih 6 mjeseci (matičar),
– potvrdu za učenika/cu generacije Srednje škole A.B. Šimića Grude od navedene škole,
– potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,
– ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za prethodne godine studiranja – svjedodžbe svih razreda srednje škole i o završenoj maturi (matičar, škola ili fakultet).
Za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj vrijedi ovjera od javnog bilježnika.

VI
Povjerenstvo za utvrđivanje liste pristupnika može provjeriti vjerodostojnost svakog priloženog dokumenta.
Student, koji dobije studentsku potporu temeljem lažnih podataka dužan je vratiti ukupan iznos primljenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu u roku od 12 mjeseci od dana saznanja za navedene okolnosti.

VII
Prijave s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2013./2014. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu (Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, telefon: 039/660-911.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu materijalnih potpora neće se vraćati podnositeljima.

 

Obrasci za prijavu

 

 

Načelnik
Ljubo Grizelj